MattiHyytiainen1645

Metsapirtti

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Matti Hyytiäinen

  • Lautamies Muolaan Kopralassa
  • Isä on Lauri Hyytiäinen
 • Käkisalmi, tuomiokirja vuodelta 1690
  • Tulkinta:
   • Anno 1690 dh: 19 och 20 Septembris, efter föregånget laga afstedh, wedh ordinarie Tingen, så på Kexholms som Wijborgz Lähns sijdan, och uppå Arendatorens öfwer Regementz qwarteer Mästarens Wälb:e Nils Rosenfelttz frelse godz, Noisniemj, Wälförståndigh Eskill Pirhoins, tillföllie af dess slutne Arrende Contract, anhållande; Woro wij Underskrefne opå Syn och Ransakan, emellan bem:de Noisniemi boer, af Sackola Sochn och Kexholms Lähn, Kärande, och dhe Päiwäkifwi boer, Mårten Kuosa och Jöran Liski; från Eufrapä häradh och Måhla Sochn
   • Swarande, angående deeras Bye Råår och Skilnad, som dhe een rum tijdh warit twistige om, och dhe Noisniemi boer klagat, Kuosa i synnerhet, med sitt bruuk och swedie, tijdh efter annan ha sig öf:r trädt. Och war der wedh tillstädes, Cronans Befahl:n I bem:te Eufrapä Häradz Wälb:de Hans Ottosson, efter Wälb:ne hl:r landzhöfdingens dher I ohrten, Speciale ordres af dh: 2. hujus, tillijke medh efterskrefne Eedsworne I Nembden
   • Af Eufrapä Häradh
    • Eskill Lemmety i Lemmetilä
    • Matz Hytiäin i Kåprala
    • Staffan Papuin i Olliskala,
    • Mårten Nousiain i Nousiala,
    • Johan Karfwain I Karfwala,
    • Olof Sarj I Saren Maa
   • Af Sackola Sochn.
    • Erich Paasoj i Röyckylä,
    • Sigfredh Roiwain i Räiheranda
    • Simon Tulokas ibm,
    • Christer Jordicka ibm,
    • Grels Koirain i Kifwiniemi
    • Christer Häckinen ibm.
   • [s. 181:] – då beropade sigh Kuosa opå een gamle Nembdeman Lars Hytiein, hwilken nu siuuk och elliest så waan föör wara skall, att han eij förmådt sigh för inställe, men hans son Nembdeman Matz Hytiäin, berättade, att berörde hans fader intyger sigh för senaste Ryske feigde tijdh, warit på syn emellan desse Parter,
  • Käännös:
   • Vuonna 1690 syyskuun 19. ja 20. päivänä, aiempien laillisten päätösten jälkeen, jotka oli tehty lakimääräisissä käräjissä sekä Käkisalmen että Viipurin läänin puolella, koskien rykmentin majoitusmestarin, jalosukuisen Nils Rosenfeldtin rälssitilan Noisniemen vuokraajan, ymmärtäväisen Esko Pirhosen solmimaa vuokrasopimusta, me allekirjoittaneet olimme pitämässä syyniä ja tarkastusta, jossa kantajina olivat mainitun Noisniemen asukkaat Sakkolan pitäjästä ja Käkisalmen läänistä, ja vastaajina Päiväkiven asukkaat Martti Kuosa ja Yrjö Liski Äyräpään kihlakunnasta ja Muolaan pitäjästä.
   • Tarkastus koski heidän kyliensä välistä rajaa, josta he olivat pitemmän aikaa olleet erimielisiä, ja Noisniemen asukkaat ovat valittaneet, että erityisesti Kuosa on kaskillaan ja viljelyksillään aika ajoin ylittänyt rajan. Saapuvilla oli mainitun Äyräpään kihlakunnan kruununvouti, luotettava Hans Ottosson, asianomaisen jalosukuisen maaherran tämän kuun 2. päivänä antaman määräyksen mukaisesti, sekä seuraavat valantehneet lautamiehet:
   • Äyräpään kihlakunnasta
    • Esko Lemmetty Lemettilästä
    • Matti Hyytiäinen Kopralasta
    • Tahvo Papunen Ollikkalasta
    • Martti Nousiainen Nousialasta
    • Juho Karvainen Karvalasta
    • Olli Saari Saarenmaasta
   • Sakkolan pitäjästä
    • Erkki Paaso Röykkylästä
    • Sihvo Roivainen Räiherannalta
    • Simo Tulokas samoin
    • Risto Jortikka samoin
    • Reko Koirainen Kiviniemestä
    • Risto Häkkinen samoin
   • [s. 181:] – sitten Kuosa viittasi vanhaan lautamieheen Lauri Hyytiäiseen, joka on nyt sairas ja muutenkin niin rampa, ettei hän ole kyennyt tulemaan saapuville, mutta hänen poikansa lautamies Matti Hyytiäinen kertoi, että tämä mainittu hänen isänsä todistaa olleensa viimeisimmän venäläisen kahakan 1 aikana mukana toimittamassa katselmusta näiden osapuolten välillä.
 • Lisätietoa:
Henkilökohtaiset työkalut