MattiHyytia1660

Metsapirtti

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Matti Hyytiä (s. 1660, k. )

 • Elinvaiheet:
  • Matti Hyytiä (Hyytiäinen) on asunut Sakkolan Saaroisissa 1600-luvun lopulla.
  • Matin syntymäpaikka ei ole varmuudella tiedossa, ei myöskään hänen vanhempansa.
  • Matti on mitä todennäköisemmin syntynyt Muolaan Kopralassa.
  • Käkisalmen läänin tuomiokirjoista löytyy 3 mainintaa Matti Hyytiäisestä. On mahdollista, että niissä jokaisessa on kysymys tästä Matista.
 • Suku
 • Matti Hyytiän vanhemmat ja sisarukset sekä poikalapset:
 • Lähteitä:
  • Henkikirja 1689
   • Matti Hyytiä asuu Metsäpirtin kirkolla populina
  • Tuomiokirja 1689 (Käkisalmi)
   • Såsom Inspectoren Leonhardt Casper Kuster betyger, att han haar för 6. åhr sedan updragit Henrich Hytiäinen [Heikki Hyytiä] och Matz Hytiäinen [Matti Hyytiä] ett hemman i Sarois by och Sackola Sochn, som Uthi Ur minnes Tijdher haar ödhe legat, och eij något huuss opå warit, att dhe deraf effter 3. åhrs förlopp stella skulle, som och Nembden detta således betyga alt i sanning wara, altså opå begäran blef detta således ad Protocollum fördt, och detta der å till laga bewijs meddeelt.
   • Kuten inspehtori Leonhardt Casper Kuster todistaa, hän on kuusi vuotta sitten antanut Heikki ja Matti Hyytiäiselle viljeltäväksi Saaroisten kylässä ja Sakkolan pitäjässä olevan tilan, joka on ikimuistoisista ajoista asti ollut autio, ja jolla ei ole ollut taloa, ja että he ovat kolme vuotta myöhemmin asettuneet sinne asumaan, minkä myös lautamies todistaa olevan totta, joten tämä saatettiin pyynnöstä pöytäkirjaan merkityksi, ja siitä annettiin laillinen todistus.
  • Tulkintaa:
   • Heikki ja Matti Hyytiä ovat siis saaneet v 1683 Saaroisista aution tilan viljelläkseen sitä. Vuodesta 1686 alkaen he ovat siellä asuneet (viljelleet). Tämn lähteen pohjalta ei vielä voida sanoa, mikä on Heikin ja Matin sukulaisuussuhde. Heikille en ole löytänyt poikapolven edustajia. Matilla sen sijaan on ainakin 3 aikuiseksi kasvanutta poikaa.
 • Tuomiokirja 1695 (Käkisalmi)
  • Tässä on kyse viljavarkaudesta. Tunnettu suurvaras Osokka eli Osokainen on ollut varastamassa viljasäkkiä eräästä varastosta, mutta on tullut yllätetyksi ja paennut rantaan, jossa hänen rikostoverinsa, metsäpirttiläinen populi Matti Martinpoika Hyytiäinen on odottanut jäällä hevosen ja reen kanssa. He ovat sitten lähteneet kiivasta vauhtia pakoon, mutta kolme miestä on lähtenyt ratsain heidän peräänsä, ja he ovat jääneet kiinni.
  • Oikeudessa Hyytiäinen myöntää viettäneensä aikaa Osokan kanssa, mutta kiistää tienneensä ennalta tämän rikosaikeista. Hän oli kyllä jäänyt rantaan odottamaan Osokkaa, mutta tämä oli lähtiessään sanonut vain käyvänsä ostamassa viinaa suutari Naskalilta. Reestä löytyneet kirves, pertuska ja puukot herättivät epäilyjä, mutta Hyytiäinen perusteli, että ne olivat siellä vain susien ja pahojen ihmisten varalta.
  • Tulkinta: Tässä lienee kysymys tästä Matista. Matin isäksi on siis mainittu Martti.
 • Tuomiokirja vuodelta 1698 (Käkisalmen läänin tuomiokunta, vars. asiat 1698 (KO a 19), Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 1.–10.12.1698, s. 252v–253)
  • Tulkintaa:
   • Matz Hytiäin [Matti Hyytiä] i Sackulla Sochn och Haparaisby gaaf Rätten tillkienna det hann 1696 haar gifwit sig ifrå des broder Hindrich å det hemman dhe tillsammans innehaft i Saråisby af det tillfälle att Laduga Siön mycket samma tijdh flödat så att Wattnet åkrarne öfwergånget, och som samma flödande sig nu ändat så anhölte han at fåå tillträda sin förra Lägenhet igen, Hindrich förklarade sig på Denne brodrens giorde relation att han godhwilligt sig begifwit ifrå honom och att hemman i Haparaisby blifwit af Arendatoren Boisman honom sedermehra inrymbt och derföör alleredo 1 åhrs Räntta erlegt; sägendes sig så mycket mindre nu kunna honom uthi sitt boolag å nyo antaga som han det engång sielfwilligt frijfarit och han uthom honom har manshielp hemmanet förestå och innehafwa, Så emedan Matz således eij kan sig någon annan uthan sielf sin willia och mogne betänckiande uthi detta hans boorijfwande tillräckna; dy lämbnad[e] Rätten och desse bröder at förblifwa så åthskillde som dhe nu förtiden är och at hwardera böör innehafwa dhe Lägenheter hwar å dhe nu boo och byggia och uthfaste Hindrich goodwilligt at wara mot till bistånd med någre huus reparerande å det hemman han sedermehra af bem[äl]te hemman till sitt bruuk och nyttiande inbekommit, och hwad af Löösör ännu waar dem emellan odeelt det förordnas Länsmanen wählförståndig Erich Erichsson dem emellan jämcka och dehla.
  • Käännös:
   • Matti Hyytiäinen Sakkulan pitäjästä ja Haparaisten kylästä antoi oikeudelle tiedoksi, että hän oli vuonna 1696 eronnut veljestään Heikistä [Heikki Hyytiä] ja siltä tilalta, jota he olivat yhdessä hallinneet Saaroisten kylässä, johtuen siitä, että Laatokka oli juuri siihen aikaan tulvinut niin, että vesi oli tullut pelloille. Koska tulva oli nyt loppunut, hän anoi, että voisi saada aiemman asuntonsa jälleen haltuunsa. Heikki selitti veljensä kertomukseen liittyen, että tämä oli vapaaehtoisesti lähtenyt hänen luotaan, ja että vuokraaja Boisman 1 oli sittemmin antanut hänelle asuttavaksi Haparaisten kylässä olevan talon, josta on jo yhden vuoden vuokrakin suoritettu. [Heikki] sanoi, että hän entistä vähemmän saattoi nyt ottaa veljeään uudestaan yhtiömiehekseen, kun tämä oli omasta tahdostaan lähtenyt pois, ja kun hänellä nyt ilman tätäkin on miestyövoimaa tilan hoitamiseen ja hallitsemiseen. Matti puolestaan ei voi pitää lähtönsä suhteen vastuullisena ketään muuta kuin omaa tahtoaan ja tarkkaa harkintaansa. Niin myös oikeus jätti nämä veljekset erilleen siten, kuin he tällä hetkellä ovat, niin, että kummankin pitää hallita niitä asuntoja, joissa he ne asuvat ja joita he rakentavat. Heikki lupasi vapaaehtoisesti olla apuna tietyissä talonkorjauksissa sillä tilalla, jonka [Matti] oli sittemmin saanut mainitulta tilalta asuttavakseen ja nautittavakseen, ja mitä irtaimistoa heidän välillään oli vielä jakamatta, sitä sovittelemaan ja jakamaan määrätään nimismies, ymmärtäväinen Eerik Eerikinpoika.
 • Kooste Matti Hyytiäisestä:
Henkilökohtaiset työkalut