Metsäpirtti Seura ry - Sääntöesitys

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Metsäpirtti Seura ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on olla Metsäpirtin, Karjalan kannaksella Laatokan rannalla sijainneen pitäjän, historiaa ja kulttuuria vaalivien henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä, tehdä tunnetuksi Karjalan ja Metsäpirtin historiaa ja nykytilannetta sekä vaikuttaa Metsäpirtin oloihin.

3 § Toiminnan laatu

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

  1. järjestämällä esitelmä-, kokous- ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä juhlia,
  2. kehittämällä yhteistoimintaa Metsäpirtin nykyväestön kanssa,
  3. järjestämällä kotiseutumatkoja jäsenilleen Metsäpirttiin ja Karjalaan,
  4. tekemällä aloitteita ja toimimalla metsäpirttiläisen ja karjalaisen kulttuurin säilyttämisen puolesta,
  5. harjoittamalla tiedotus-, kustannus- ja julkaisutoimintaa,
  6. tukemalla metsäpirttiläisten ja karjalaisten perinteiden harrastamismahdollisuuksia,
  7. harjoittamalla nuoriso- ja varhaisnuorisotoimintaa,
  8. tukemalla sukututkimusta
  9. toimimalla metsäpirttiläisiä yhdistävänä järjestönä ja
  10. liittymällä toimintansa tarkoitusperiä tukeviin järjestöihin.

4§ Toimintansa tukemiseksi

Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja, ja asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä ja panna toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahankeräyksiä sekä järjestää juhlia varojen hankkimiseksi toimintaansa varten.

5§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä yksityinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy.

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi myös oikeuskelpoisen yhteisön ja säätiön. Yhteisö- ja säätiöjäsenet voivat olla vain kannattavia jäseniä.

Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen henkilön, joka on huomattavalla tavalla tukenut yhdistyksen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Kunniapuheenjohtajia voi kerrallaan olla vain yksi.

Yhdistyksen edeltäjän, Metsäpirtti kerhon jäsenten saavuttamat jäsenoikeudet säilyvät.


6§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi yhdistyslaissa säädettyjen erottamisperusteiden lisäksi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka varoituksista huolimatta rikkoo yhdistyksen sääntöjä tahi toiminnallaan tai käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai muistutuksista huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.

7§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen syyskokous päättää henkilöjäseniltä, yhteisöiltä ja säätiöiltä perittävien liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

8§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kolmeksi (3) vuodeksi valitut vähintään kuusi (6) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä, joista eroaa ensimmäisenä ja toisena vuonna kolmannes (1/3) aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet sen jäsenistä ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varojen käytöstä.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

10§ Toimikunnat

Toimikunnat ovat joko pysyväisluonteisia tai vuosittain päätettäviä.

Pysyväisluonteiset toimikunnat:

Metsäpirttiyhteisöt-toimikunta: Toimikunnan tavoitteena on koordinoida ja kehittää metsäpirttiläisten järjestöjen ja sukuseurojen toimintaa. Toimikunnan jäsenet valitaan kunkin yhteisön esitysten pohjalta syyskokouksen päättämässä laajuudessa.

Yhdistys valitsee tarvittavat toimikunnat syyskokouksessa.


11§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä ennen tammikuun 31. päivää, kuitenkin vähintään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta yhdistyksen tilintarkastajille. Heidän tulee ennen yhdistyksen kevätkokousta antaa hallitukselle kevätkokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

12§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi (2), kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain viimeistään maaliskuussa ja syyskokous vuosittain viimeistään marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena, tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on osoitettu hallitukselle.

Hallituksen on tuotava yhdistyksenkokouksen ratkaistavaksi yhdistyksen toimintaan liittyvät merkittävät muutosehdotukset, kuten liittymiset muihin järjestöihin ja merkittäviä taloudellisia sitoumuksia koskevat ratkaisut.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksilla tai kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla.

13§ Kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

3. Todetaan kokouksen laillisuus.

4. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille ja muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.

6. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.

7. Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

14§ Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

3. Todetaan kokouksen laillisuus.

4. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle.

5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavaksi kalenterivuodeksi.

7. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

8. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä.

9. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.

10. Päätetään, missä lehdissä kokouskutsut on julkaistava ja miten muut tiedonannot jäsenille toimitettava.

11. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.

12. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

15§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa (2) vähintään viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäisessä muutosta tai purkamista tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä .

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.(04.02.2002) Tiedosto: saannot1.htm
Päivitys: 10.02.2002